GYMNASTIKAPRODETI.CZ TENISPRODETI.CZ SPORTOVNIKEMPY.COM +420 731 239 237 YT

Všeobecné podmínky

Přihlášení do kurzu

Dítě lze na kroužek přihlásit pomocí elektronické přihlášky na našich webových stránkách www.jsmeinline.cz. Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte do kroužku včetně přihlášky vygenerované dle údajů, které do systému zadal. V případě, že přihlásíte dítě do kroužku v 1. pololetí, je tak přihlášeno na celý školní rok, není potřeba jej přihlašovat znovu ve 2. pololetí. Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, začátkem nového roku Vám přijde e-mail, kde bude možnost dítě z dalšího pololetí odhlásit.

Platba

Cena kurzu je 780 Kč za 6 lekcí v podzimním kurzu a 1300 Kč za 10 lekcí v jarním kurzu. Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte, variabilní symbol a číslo účtu, na které kroužek zaplatí. Rodič je povinen zaplatit kroužek nejpozději do tří dnů před začátkem první lekce. Pokud není kroužek v tomto termínu uhrazen, nebude dítě zařazováno do výuky. V případě odhlášení dítěte před začátkem kroužku je rodič povinen provést odhlášení minimálně deset dní před první lekcí. Pokud rodič dítě do tohoto termínu neodhlásí je nutné uhradit storno poplatek ve výši 500 Kč. Rodiče jsou povinni uhradit storno poplatek do třetí lekce konání kroužku. V případě, že rodič při platbě kroužku neuvede variabilní symbol a společnosti JSMEINLINE se nepodaří platbu dohledat, je rodič povinen kroužek znovu uhradit.

Přebírání dětí

Každý kurz má zvolené místo setkání, kde si děti instruktor vyzvedává. Děti navštěvující školní družinu si lektor vyzvedává přímo v družině a odvádí je na výuku. Po absolvování lekce je možné děti vyzvednout přímo z kurzu, ostatní děti instruktor odvádí zpět do družiny.

 Zdravotní stav

Rodič se zavazuje, že je dítě zdravotně způsobilé k jízdě na inline bruslích. Dále se zavazuje, že dítě prozatím absolvovalo všechna povinná očkování, a že dítěti nebrání zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu. Pokud má Vaše dítě nějaké zdravotní či psychické omezení, uveďte jeho stav v elektronické přihlášce a neprodleně informujte instruktora.

Počet lekcí

Kurz inline bruslení se skládá z 6 lekcí v podzimním kurzu a 10 lekcí v jarním kurzu. Lekce se pořádájí jednou týdně a končí závěrečnou lekcí a předáním odměn a diplomů. Minimum dětí pro otevření kurzu je 6, maximum 15 (v případě mateřských škol je maximální počet účastníků 10).
V dokumentu přiloženém k registračnímu e-mailu naleznete rozpis přesných termínů, kdy budou lekce v jednotlivých dnech probíhat. V případě odpadnutí lekce, která není nahrazena, se ukončení kroužku posouvá o týden dále.

Odpadlá lekce

V případě absence instruktora uděláme vše pro to, aby lekce neodpadla a byl zajištěn zastupující instruktor. Pokud lekce odpadne (např. vinou velmi špatného počasí), nahradíme ji v nejbližším termínu, nebo prodloužením následujících lekcí tak, aby bylo odučeno všech 10 lekcí. O náhradním termínu či prodloužení lekcí budete informováni prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy.
V případě absence dítěte na lekci společnost JSMEINLINE.cz neposkytuje žádnou finanční či jinou kompenzaci, lekci si může dítě nahradit v jakékoliv jiné škole, ve které máme kroužky inline bruslení otevřeny.

Evidence lekcí

Instruktoři vedou docházkový arch se zápisem z každé lekce, do kterého můžete po předchozí domluvě nahlédnout v kanceláři JSMEINLINE.cz.

Zrušení kurzu

Pokud bude kurz zrušen z organizačních důvodů (nedostatek dětí v kroužku apod.), bude rodičům tato informace sdělena 24 hodin před začátkem první lekce.

Kdy nebude dítě přijato na kurz

Pokud nebude před první lekcí uhrazena platba za kurz.
Pokud dítě nebude vhodně oblečeno a nebude mít potřebné sportovní vybavení.

Co s sebou na kurz

Každé dítě je povinno mít s sebou inline brusle, helmu (může být cyklistická) a chrániče kolen, loktů a zápěstí. Pro pohodlný bruslařský pohyb doporučujeme sportovní oblečení a lahev s pitím. V případě, že dítě ještě nemá vlastní brusle či některou ochrannou pomůcku, může si potřebné vybavení na dobu kurzu od nás zapůjčit. Půjčovné se stanovuje dle doby zapůjčení vybavení.

Bezpečnost dětí

Bezpečnost dětí je pro nás nesmírně důležitá. Proto jsou všichni naši instruktoři držiteli licence „Instruktor inline bruslení“, který je akreditovaný v rámci vzdělávacích programů MŠMT. Instruktoři rovněž procházejí přijímacím řízením, jsou školeni na bezpečnost práce s dětmi a pracují v souladu s přísnými pracovními zásadami. Vaše dítě si vyzvednou od paní učitelky, odvedou na místo konání kurzu a po skončení lekce opět vrátí paní učitelce ve třídě, družině, nebo vám rodičům.

Fotografie a videonahrávky

Rodiče souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek z výuky kroužků, na nichž mohou být zachyceny jejich děti a souhlasí s jejich následným využitím společností JSMEINLINE.cz pro její propagační a reklamní účely, tj. zejména jejich umístění na webové stránky www.jsmeinline.cz, facebookové stránky www.facebook.com/JSMEINLINE.cz a použití v jejích reklamních či výukových materiálech.

Zpracování osobních údajů

Rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů (osobními údaji se má na mysli: jméno a příjmení dítěte a rodiče, adresa elektronické pošty rodiče, telefonní číslo rodiče, místo bydliště, svých a jejich dětí společností Ludus Magnus, z.s., a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně pro účely plnění smluvních závazků společností Ludus Magnus, z.s., pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje klientů budou zpracovány po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Rodič se tímto zavazuje poskytnout společnosti Ludus Magnus, z.s. pravdivé osobní údaje o svém dítěti přihlášeném do kurzu a v případě změny v těchto osobních údajích v době, kdy dítě navštěvuje kurz, tyto změny bez zbytečného odkladu oznámit.

Spolupráce

Neváhejte nám zavolat s Vaším dotazem nebo přáním, budeme vám rovněž vděčni za jakékoliv připomínky.
Na našich kurzech jsou rodiče kdykoli vítáni, jen prosíme, abyste svou přítomností nenarušovali průběh lekce a respektovali přání našich instruktorů, pokud vás pozvou jen na ukázkovou hodinu.

Projekt JSMEINLINE

Projekt JSMEINLINE je projektem organizace Ludus magnus, z.s. se sídlem Stroupežnického 3, Praha 5, 150 00. Cílem projektu je seznámit s inline bruslením širokou veřejnost a vytvářet takové bruslařské programy, které pomohou dětem i dospělým ve zvládnutí bruslařských dovedností.