JSMEINLINE.CZ GYMNASTIKAPRODETI.CZ TENISPRODETI.CZ +420 731 239 237

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky mimo-školních kurzů pro děti

Přihlášení do kurzu

Dítě přihlásíte na kurz pomocí elektronické přihlášky na našich webových stránkách www.jsmeinlinenalede.cz

Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží klient e-mailem potvrzení o přihlášení do kurzu včetně přihlášky generované dle údajů, které do systému zadal.

Platba

Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte, variabilní symbol a číslo účtu, na které kurz uhradí. 

Rodič je povinen zaplatit kurz nejpozději do sedmi dnů před začátkem první lekce. Pokud není kurz v tomto termínu uhrazen, nebude dítě zařazováno do výuky. 

V případě odhlášení dítěte před začátkem kurzu je rodič povinen vše provést minimálně deset dní před první lekcí. Pokud rodič dítě do tohoto termínu neodhlásí, je nutné uhradit storno poplatek ve výši 50% z ceny. Pokud se klient odhlásí v průběhu konání kurzu, z jiných, než závažných důvodů, hradí za kurz 100% ceny. Rodiče jsou povinni uhradit storno poplatek do 10 dnů od upomenutí. 

V případě, že rodič při platbě kurzu neuvede variabilní symbol a společnosti JSMEINLINE se nepodaří platbu dohledat, je povinen kurz znovu uhradit.

Zdravotní stav

Rodič se zavazuje, že je dítě zdravotně způsobilé k jízdě na inline bruslích. 

Dále se zavazuje, že dítě prozatím absolvovalo všechna povinná očkování, a že dítěti nebrání zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu. 

Pokud má Vaše dítě nějaké zdravotní či psychické omezení, uveďte veškeré informace v elektronické přihlášce a neprodleně informujte instruktora.

Počet lekcí

Kurz  bruslení se skládá z 10 lekcí, pořádaných jednou týdně v ten samý den.

Minimum dětí pro otevření kurzu je 6.

Odpadlá lekce

V případě absence instruktora uděláme vše pro to, aby lekce neodpadla a byl zajištěn zastupující instruktor. 

Pokud lekce odpadne (např. vinou velmi špatného počasí), nahradíme ji na konci všech lekcí. Zda lekce odpadne Vás budeme informovat minimálně jednu hodinu předem formou SMS zprávy.

V případě absence dítěte na lekci z důvodu nemoci, dovolené apod., společnost JSMEINLINE.cz neposkytuje žádnou finanční či jinou kompenzaci, lekci si může dítě nahradit v jakémkoliv jiném kurzu, určeném pro děti. 

Evidence lekcí

Instruktoři vedou docházkový arch se zápisem z každé lekce, do kterého můžete po předchozí domluvě nahlédnout v kanceláři JSMEINLINE.cz.

Zrušení kurzu

Pokud bude kurz zrušen z organizačních důvodů (nedostatek klientů v kurzu apod.), bude rodičům tato informace sdělena minimálně 24 hodin před plánovanou první lekcí.

Kdy nebude klient přijat do kurzu

Pokud nebude před první lekcí uhrazena platba za kurz.

Pokud dítě nebude vhodně oblečeno a nebude mít potřebné sportovní vybavení.

Co s sebou na kurz

Každé dítě je povinno mít s sebou brusle a helmu. Chrániče kolen a loktů povinné nejsou, ale doporučujeme je. 

Pro pohodlný bruslařský pohyb doporučujeme sportovní teplé oblečení a lahev s pitím. 

V případě, že dítě ještě nemá vlastní brusle či některou ochrannou pomůcku, může si potřebné vybavení na dobu kurzu půjčit v půjčovně vedle bruslařské plochy. 

Bezpečnost

Bezpečnost dětí je pro nás nesmírně důležitá. Proto jsou všichni naši instruktoři držiteli licence „Instruktor inline bruslení“, který je akreditovaný v rámci vzdělávacích programů MŠMT. Instruktoři rovněž procházejí přijímacím řízením, jsou školeni na bezpečnost práce s dětmi i dospělými a pracují v souladu s přísnými pracovními zásadami. 

Projekt „JSMEINLINE.cz“ má po celou dobu trvání kurzu uzavřeno pojištění odpovědnosti. Úrazové pojištění projekt „JSMEINLINE.cz“ sjednáno nemá, klientovi je nicméně důrazně doporučeno sjednat si úrazové pojištění.

Fotografie a videonahrávky

Rodiče souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek z výuky kurzů, na nichž mohou být zachyceny jejich děti a souhlasí s jejich následným využitím společností JSMEINLINE.cz pro její propagační a reklamní účely, tj. zejména jejich umístění na webu, facebooku a instagramu „JSMEINLINE.cz“ a použití v jejích reklamních či výukových materiálech.

Zpracování osobních údajů

Rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů (osobními údaji se rozumí: jméno a příjmení dítěte i rodiče, adresa elektronické pošty rodiče, telefonní číslo rodiče, místo bydliště) pro sportovní organizaci JSMEINLINE.cz, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně pro účely plnění smluvních závazků se společností JSMEINLINE.cz, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. 

Osobní údaje klientů budou zpracovány po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Rodič se tímto zavazuje poskytnout společnosti JSMEINLINE.cz pravdivé osobní údaje o svém dítěti přihlášeném do kurzu a v případě změny v těchto osobních údajích v době, kdy navštěvuje kurz, tyto změny bez zbytečného odkladu oznámit.

Spolupráce

Neváhejte nám zavolat (+420 731 239 237) s Vaším dotazem nebo přáním, budeme Vám rovněž vděčni za jakékoliv připomínky.

Na našich kurzech jsou rodiče kdykoliv vítáni, jen prosíme, abyste svou přítomností nenarušovali průběh lekce.

Daniel Fuks

Project manager

JSMEINLINENALEDE.cz

Svatoslavova 41

Praha 4 – Nusle

140 00

www.jsmeinlinenalede.cz

+420 731 239 237

IČ: 074 65 921

č.ú. : 2701512892/2010

KURZY LEDNÍHO BRUSLENÍ 2023/24

od 4. prosince 2023 

VÍCE INFORMACÍ ZDE

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA FRANTIŠKU

od 19. listopadu 2023

VÍCE INFORMACÍ ZDE